Privacyverklaring Administratiekantoor A.A.C. BV

Administratiekantoor A.A.C. BV, gevestigd aan IJweg 1242, 2133 MJ, Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.aacbv.nl
Adres: IJweg 1242, 2133 MJ, Hoofddorp
Telefoon: +31 23 55 77 826

Functionaris Gegevensbescherming:
M.T. van der Prijt is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor A.A.C. BV. Hij/zij is te bereiken via marnix@aacbv.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor A.A.C. BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, zoals:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN
– Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
In principe verzamelen wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Echter, in onze adviesfunctie kan het voorkomen dat informatie wordt vastgelegd indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.


Doelen en grondslagen voor de verwerking

Administratiekantoor A.A.C. BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van onze werkzaamheden.
– Administratiekantoor A.A.C. BV verwerkt ook persoonsgegevens buiten onze werkzaamheden als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld op verzoek van de Belastingdienst.


Geautomatiseerde besluitvorming

Administratiekantoor A.A.C. BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.


Bewaartermijnen

Administratiekantoor A.A.C. BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens conform de termijnen die de (belasting)wetgeving voorschrijft.


Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor A.A.C. BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het is mogelijk dat wij noodzakelijke of functionele cookies inzetten die nodig zijn om uw website goed te laten werken. Voor overige cookies zullen wij u altijd informeren en om een aansluitend akkoord vragen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Administratiekantoor A.A.C. BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aacbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratiekantoor A.A.C. BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aacbv.nl.